top of page

ATA AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK

Faaliyet Alanları

Sizi Temsil Edelim

Aile Hukuku

 • Anlaşmalı Boşanma

 • Çekişmeli Boşanma

 • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 • Velayet Davaları

 • Bafra Boşanma Avukatı Nafaka Davaları

 • Mal Rejimi – Boşanma Sonrası Malların Paylaşımına İlişkin Davalar

 • Nesebin – Soybağı Reddi

 • Bafra Boşanma Avukatı Babalık Tespiti Davaları

 • İsim – Soyisim Değiştirme Davaları

Insurance Agent

Ceza Hukuku

 • Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet

 • Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)

 • Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)

 • Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık

 • Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

 • Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

 • Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

Kanunların Gözden Geçirilmesi

Taşınmaz Hukuku

 • İzale-i Şüyu davası

 • Kamulaştırma davaları

 • Kira davaları

 • İstihkak davaları

 • Ortaklığın giderilmesi ve Yolsuz tescilin düzeltilmesi davaları

 • Kat irtifakı davaları

 • Müdahalenin Men’i davaları

 • Zilyetliğinin korunmasına ilişkin davalar

 • İpotek ve rehin davaları

 • Ecri misil davaları

 • Geçit hakkı davaları

 • Tahliye davaları

 • Tapu iptali ve tescil davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

Ofiste Çalışan İş Adamı

İcra - İflas Hukuku

 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması

 • Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi

 • Menfi tespit ve istirdat davaları

 • İhtiyati haciz kararı alınması

 • İstihkak davası

 • İflas davası ve Konkordato

 • Alacak davası

 • Tasarrufun iptali davası

 • İhalenin feshi davası

 • Kambiyo senedine özgü takiplere itiraz davası

 • İmzaya itiraz davası

 • İhtiyati haciz davası

 • Nafaka borcunu ödemeyenlere dair açılan davalar

Contract Paper Signing

Miras Hukuku

 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İle İlgili Dava

 • Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi İle İlgili Dava

 • Terekenin Mevcudunun Tespiti İle İlgili Dava

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Mirastan Yoksunluğun Tespiti İle İlgili Dava

 • Miras Taksim Sözleşmesinin İptali İle İlgili Dava

 • Vasiyetnamenin İptali İle İlgili Dava

 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti İle İlgili Dava

 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali İle İlgili Dava

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) İle İlgili Dava

 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şüyu ) İle İlgili Dava

 • Vasiyetnamenin İptali İle İlgili Dava

 • Muris Muvazaası İle İlgili Dava

 • Mirastan Mal Kaçırma İle İlgili Dava

Smiling Handshake

İş Hukuku

 • İşveren ve işçinin haklarını koruyan sözleşmelerin hazırlanması,

 • Sözleşmelerin revizyonu,

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücretleri

 • İşe iade davaları, haksız işten çıkarma davaları,

 • Yıllık ücretli izinler, doğum izinleri

 • İşçinin yaralanması ve iş görememezlik durumu

 • İşverenin kusursuz sorumluluğu

 • İşçi kusurları

 • Hizmet sözleşmelerinin haksız taleple feshi

Contract

Tazminat Hukuku

 • Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası

 • Haksız tutuklama gözaltı ve El koyma tazminat davası

 • İş kazası tazminat davası

 • Malpraktis tazminat davası

 • Trafik kazası tazminat davası

 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası

 • Kıdem tazminatı

Masada Adalet Heykeli

Ferdi Kaza Hukuku

İş kazası yahut trafik kazası neticesinde ortaya çıkan destekten yoksun kalma, işgücü kaybı tazminatları, vücut bütünlüğüne ve kişisel haklara haksız saldırı neticesinde doğan maddi ve manevi tazminat davaları ve benzeri hususlarda büromuz hukuki destek ve temsil hizmeti vermektedir.

Signing a Contract

Şirketler Hukuku

 • Şirket esas sözleşmesini meydana getirmek ve bu sözleşmede değişiklik yapmak hususlarında yol göstermek

 • Şirket yönetimi ile ilgili davaları yürütmek

 • Pay senetleri, kıymetli evraklar ve tahviller ile alakalı hususlarda gerekli bilginin müvekkile sunulması ve bu konulara ilişkin davalarda takibin yapılması

 • Şirketin idaresinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun biçimde yürütülmesinin denetimini yapmak

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku’na dair yapılan son değişikliklerin takibiyle şirketin bu değişikliklere uyarlanması

Smiling Handshake

Tüketici Hukuku

 1. Abonelik vb. sözleşme gerektiren durumlardan kaynaklanan davalar

 2. Kusurlu, ayıplı mal nedeniyle kaynaklanan davalar

 3. Devre-mülk, otel rezervasyonları vb. tatillerden kaynaklanan davalar

 4. Haksız şartlardan kaynaklanan davalar

 5. Telefonla, internetten, kapıdan, uzaktan satışlardan kaynaklanan davalar

 6. Kredi kartı sözleşmeleri, kredi kartı aidatı ve kullanımından kaynaklanan davalar

 7. Konut finansmanı sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

 8. Paket turlar ve tatillerden kaynaklanan davalar

 9. Taksitli ve kampanyalı satışlardan kaynaklanan davalar

 10. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatları

Insurance Agent

İhale Hukuku

 • Birim fiyat farklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aşırı düşük tekliften kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • İhale hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

 • Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı iptal davası açmak,

 • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açmak,

 • İhale sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarını idari ve adli süreçte çözümlemek,

 • Yer teslimden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,

 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,

Signing a Contract

Bilişim Hukuku

 • İnternet ortamında doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti

 • Siber Suçlar

 • Kimlik Hırsızlığı

 • Kişisel sosyal medya hesaplarının izinsiz ele geçirilmesi ve bu suretle gerçekleştirilen eylemler

 • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması

 • Kredi kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikayeti ve davaların yürütülmesi

 • Kişilerin Görüntülerini ya da Verilerini Ele Geçirerek Maddi Çıkarlar Doğrultusunda Şantaj Yapmak veya İzinsiz Kullanmak

 • İnternet Kullanımı Üzerinden Gerçekleştirilen Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden Eylemler

 • Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme ve Sistemde Kalma

 • Kişisel Verileri Verme veya Ele Geçirme Suçu

 • Verilerin Yok Edilmemesi Suçu

Contract Paper Signing

Hukuki bir sorununuz mu var? Bizi hemen arayın.

Faaliyet Alanları: Faaliyet Alanları
bottom of page